الکتروموتورها

الکتروموتورها

ما قادر به ارائه انواع الکتروموتورهای مورد نیاز و خدمات  مربوطه در حوزه های تولید برق ، نفت و گاز ،صنایع ریلی الکترومکانیکی ، حمل و نقل دریایی ، خودرو و سایر صنایع می باشیم .

Low voltage

50Hz IC411, SELFVENTILATED

400V

High voltage

50Hz IC411, SELFVENTILATED

6.6kV

11kV

Low voltage

50Hz IC411, SELVENTILATED
380V, 400V, 415V, 440V

High voltage

50Hz IC611, AIR-AIR COOLING
6.6kV
11kV
50Hz IC81W, WATER-AIR COOLING
6.6kV
11kV
50HZ IC01, OPEN DRIP PROOFED,
AIR COOLED
6.6kV
11kV

50Hz IC411, SELF-VENTILATED
3.3kV – 50Hz
6.6kV – 50Hz
11kV  – 50Hz
50Hz IC611, AIR-AIR COOLED
3.3kV – 50Hz
6.6kV – 50Hz
11kV  – 50Hz
50Hz IC01, OPEN DRIP
PROOFED, AIR COOLED
3.3kV – 50Hz
6.6kV – 50Hz
11kV  – 50Hz
50Hz IC81W, WATER-AIR COOLING
3.3kV – 50Hz
6.6kV – 50Hz
11kV  – 50Hz

1-Explosion generators
2-Hydraulic generators for small hydropower plants
3-Diesel generators
4-Turbogenerators
5-Traction generators