سیستم های کنترل و ابزار دقیق

نوسازی و به روزرسانی سیستم های الکتریک و کنترل  Renovation Of Siemens E&C Systems , ABB Electric and Yokogawa
Upgrading control system of Speed tronic
Upgrading DCS Sysstem of ABB, Siemens, GE, Areva
Improving & Enhancement of Siemens E&C Systems  , ABB Electric and Yokogawa
آموزش Training E&C Systems
خدمات مهندسی Supervision on installation of Siemens & ABB control, electric Systems and Yokogawa
  Commissioning  or Supervision on Commissioning of Siemens E&C and ABB Electric, Yokogawa
Industrial Network Administration  Services
E&C Diagnostics and Trouble shooting Service
قطعات یدکی  Siemens , ABB and Yokogawa Solution Spare parts
Supply of All related spare parts for American or European Instrument