بازسازی انواع قطعات داغ توربینها

بازسازی انواع قطعات داغ توربینها

بازسازی پره های متحرک و ثابت، محفظه احتراق و شرود انواع توربینهای :

1-Siemens

  • SGT-400
  • SGT-600 (GT10B)
  • SGT 4-2000E(V94.2)
  • SGT 5-4000F(V94.3A)

2-General Electric

  • GE-F5/MS5002
  • GE-F6B/MS6001B/LM6000/GE-F6FA
  • GE-F9/MS9001E

3-Alstom

  • BBC 9D
  • BBC 13D
  • GT13 E2