تجهیزات حوزه ارائه خدمات

تجهیزات حوزه ارائه خدمات 

 • توربین های گازی :

1-Siemens

 • SGT-400
  • SGT-600(GT10B)
  • SGT4-2000E (V94.2)
  • SGT5-4000F (V94.3A)

2-General  Electric

 • GE-F5 / MS5002
 • GE-F6B / MS6001B / LM6000 / GE-F6FA
 • GE-F9 / MS9001E

3- ROLLS-ROYCE  AVON

4- Zorya DU80

 • توربین بخار TYPE
 • بویلر
 • ژنراتور
untitled
steam