تجهیزات

توربین های گاز

SGT-400

SGT-600(GT10B)

SGT4-2000E (V94.2)

SGT5-4000F (V94.3A)

GE-F5 / MS5002

GE-F6B / MS6001B / LM6000 / GE-F6FA

        GE-F9 / MS9001E

توربین های بخار

بویلر

ژنراتور