صنعت نیروگاهی

ما می توانیم از طریق شرکت های تولیدی همکار معتبر داخلی و خارجی، به منظور عملکرد بهتر نیروگاه ها، کلیه قطعات اصلی و مصرفی توربین های گاز و بخار، فیلترهای هوای ورودی توربین گاز، انواع الکترو موتورها، سیستم های کنترل و ابزار دقیق و همچنین خدمات مورد نیاز شما را تامین نماییم .