قطعات اصلی توربین های گاز و بخار

قطعات اصلی توربین های گاز و بخار

متین تجارت پارسیان نوین با تکیه بر پتانسیل فنی، مهندسی و تولیدی همکاران تجاری خود قادر به تامین قطعات اصلی توربین های زیر و ارائه آن به بهره برداران و مشتریان در نیروگاه ها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

  • Rotary Blades-
  • Stationary Vanes-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

 

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

 

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

 

Rotary Blades-

CT Blades & Vanes-

Combustion Chamber / Transient Duct-

Rotary Blades-

Stationary Blades-

Intake Guide Vanes-

Flame Tube-

Discharge Nozzle-

Trident Channel-

Comp. Rotor & Stator Blades-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Cap & Liner-

Transition Piece-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Liner-

Shrouds-

Inserts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Cap & Liner-

Transition Piece-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Cap & Liner-

Transition Piece-

Shrouds-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Vanes-

Combustion Chamber Parts-

Rotary Blades-

Stationary Blades-

Trust-

Journal-

Heavy Duty Casing-