ماموریت ما

ماموریت ما

  • معرفی توانمندیهای شرکت های داخلی ایرانی به بازارهای خارجی در زمینه انرژی با بهره گیری از همکاران و شرکای محلی و بین المللی در بازارهای هدف
  • رصد درخواست های داخلی و ارائه راه حل مناسب جهت تأمین
  • نفوذ در بازارهای هدف و افزایش سهم بازار داخلی و بین المللی در خاورمیانه و شمال آفریقا